برای او ... که دیگر نیست!

تا بــود

         غــم ِ تو

                   غـــم ِ مــن بـود!

         غـــم ِ مـن امّـا،

                           همیـشه غـم مــن بود.

رخ در رخ ات

                 هر بار که نشستم

                                     تمام ات را تمام

                                                        تماشا شدم، عــریان!

همیشه در چشمان من می شوی

                                    عریان،

                                            بی حجاب و پرده ای چنان.

در چاه چشمان ام

                    غرق ات می کـنم، عریان

                                                 هم چنان؛

و تو می رقصــی خرامان

                                                           در چاه چشمان

                                               آن چنان!

هـــر بار اما

               دست که بردم به ســوی ات

                                               تا برقصیم در چشمان هــم

                                                            دستا دست هــم، عـریان،

                                                                                        تو شدی پنهان!

 این ماجرا

              آخـــرش،

                           به ســود ِ دل تو می شـود تمام؛

این من بودم همیشـه:

                       بازنده ی بازی با زن ای، سازنـده ی زنـده گـی!

و آن تو بـودی همیشه:

    پیروز پیکار در کارزار پر راز و رمز دیروز و هر روز زنده گـی!

بازنده ی تو بودم

                     تا بودم؛

اما چه باک از باخت

                         هنگام کــه حریف تو باشــی!

خب، من دیگر شکست خورده ام

                                       شکست هـم مرا خورده است!

گفتـی:

           " انتخاب کـن، مـی خواهـی بمان، می خـواهی برو! "

من می مانم

               و خـوب می دانم کـه:

                            این صندلی ِ شکستـه فقط جای شاعــر است.

می مانم و می دانم

                  تو هرگز کس ای را دوست نخواهـی داشت

                      چه، نمی توانی خودت را

                                                     دوست نداشته باشـی!

 

می مانم تا بدانی

                    دوست داشتـن هرگز

                                             دلیل و منطق نمی خواهـد؛

می مانم تا بدانم

                   که من " عشق را رعایت کرده ام "

/ 0 نظر / 4 بازدید