# شور

برای او ... که دیگر نیست!

تا بــود          غــم ِ تو                    غـــم ِ مــن بـود!          غـــم ِ مـن امّـا،                            همیـشه غـم مــن بود. رخ در رخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

برای خسرو شکیبایی ِ عزیز، عمــو خسرو، بهترین بهترین ها و تقدیم به دارینوش عزیز ب

                      -         می گویند:               " پــرواز کرده، رفته ...                                            مـــرده " ! -         که؟ می گویند خســروی ِ خـــوبان مــُـرده! چه فکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید