# بازی

ســوسپانسیــــون

[And It Ain’t NoMiracle] یا ســوسپانسیــــون   تا حالا دقت کردین؟ ما                                                 توی                    فضــا معلق ایم!   نه مثل لامپ ای که از سقف نه مثل گیلاس ای که روی ژلـه نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

ســوسپانسیــــون

[And It Ain’t NoMiracle] یا ســوسپانسیــــون   تا حالا دقت کردین؟ ما                                                 توی                    فضــا معلق ایم!   نه مثل لامپ ای که از سقف نه مثل گیلاس ای که روی ژلـه نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

پارک خـــدا

خدا را دیدم در پارک بدمینتـون بازی می کرد با خودش؛ سـلام کردم جواب داد:                 یـــا هـــو! گفتم:               حریف؟! گفت:                بسم الله! اولین اسمش را که زد کلاغ ای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید

برای او ... که دیگر نیست!

تا بــود          غــم ِ تو                    غـــم ِ مــن بـود!          غـــم ِ مـن امّـا،                            همیـشه غـم مــن بود. رخ در رخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

برای خسرو شکیبایی ِ عزیز، عمــو خسرو، بهترین بهترین ها و تقدیم به دارینوش عزیز ب

                      -         می گویند:               " پــرواز کرده، رفته ...                                            مـــرده " ! -         که؟ می گویند خســروی ِ خـــوبان مــُـرده! چه فکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید