ادامــــــــه ی یادگزاره ها!

درود!

خب، غیبت ِ طــولانــی و بــی خبــری بــود.

سکــوت بــود و جــز سکــوت هیــچ نبــود!

انگار این مدت در کمـــا بــودم،

شمــا فــرض کنیـــد من هــم مثــل خیلـــی ها

این روزهــا

در بنــد بــودم

یا پای میــز ِ بازجــو

هر چنــد که نبــودم

چــه فــرق می کند؟

وقتـــی یک انســان در بنــد است

انگار تمام ِ بشریت در بنــد است

کـــه هست!

پس

آغاز می کنم از امــروز ادامــه ی یــــادگــــزاره هــــا را!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهتاب

از بازگشت شما خوشحالم...حوشحالم از اسارت بدر امدید...که نانوشتن انکه می نویسد دربند بودن است...