برای خسرو شکیبایی ِ عزیز، عمــو خسرو، بهترین بهترین ها و تقدیم به دارینوش عزیز ب

 

               

 

 

-         می گویند:

              " پــرواز کرده، رفته ...

                                           مـــرده " !

-         که؟

می گویند خســروی ِ خـــوبان مــُـرده!

چه فکر ِ بــاطل ای،

                     شکیبــایی!

                              تو که هر روز و شب

                                              با مخمل ِ صدای ات

                                                                  گوش های مرا می نوازی،

                              تو، مــُـرده ای؟

                                         نه، نه شکیبایی،

                                        باز هم بازی می کنی؟

                                       باشــد، قبول، باورمان شد،

                                                                      باز کن چشمان ات را!

چه خیال ِ خام ای!

         آی مردم! او نمــُـرده!

         باور کنید این بار هم او بازیگر است و شمــا تماشاچی!

                    اصلن بگویید ببینم: مگر عشق می میرد؟

                                           زنده گی مگر می میرد؟

                                          مگر هنــر، مگر خلقت،

                                            مـــگر خـــــالـــق

                                            مـــگر "عمــــو خسروی ِ خــوبان" می میرد؟

نه، عمــو خسرو،

     "جــای تو خالی نیست

      جــای تو در عشــق،

      جــای تو در نمره های بیست،

      جــای تو در زنده گی خالی نیست!" *

 

اگــر تـــو مرده بــاشی،

                 ما که با تو عــاشق شدیــم،

                        با تو گریستیم و خندیدیم،

                        با تو فـــریاد زدیم و

                              دیـــوانه شدیم هـــم

                                            بـــا تو خواهیـــم مــُـرد!

عشق را،

مهربانی را،

           شور را،           

                  شکیبایی را

                             از تو آمـــوختیم و

                                              با تو آزمودیم،

از تو ممنــونیم که عموخسروی ِ تمــآم ِ ما بودی و خواهی بود!

                                                                                   

/ 0 نظر / 5 بازدید