سفـــر سفـــر!

درود!

بار دیگــر عازم سفــر هستــم!

ایــن بار امـــا  سفــری متفاوت!

تخـــت سلیمـــــان!

مهـــد عشـــق و انــرژی ِ کائنـــات!

جایی که زرتشت فرخنــده پــی به پیامبــری و دعوت بشریت به عشــق خوانــده شــد!

هر سال ٢۶ مهـــرگان

تخت سلیمــان منبــع انــرژی کائنات است!

این هــم شعری:

/ 0 نظر / 11 بازدید