برده بـــود مات ام ازین همــه ماتـم!

 

 

 

  

   [مات ماتم]

 I.

 

نخواهد کرد

                ما ت ام

                           این غم.                                                                                   

می دهد

           هر دم

                      کیش ام

می زند

           هر شب مهره هایم.

                                     سیاه/من/هست ام

                                     من سیاه هستم.

                                                   همیشه بوده سپید

                                                                         غم،

                                                                  سیاه

                                                                         من.

بی ملکه ام...که ام؟

                      مرده استیده ملکه.

                      مردانیده است اش ...که؟

                                                     همان غم

                                                                 رقیب ام

                                                          که

                                               مات ام

                                      کرد

                         نخواهد

       ....می دانم

 

دور دور اوست

                     این روزان و شب ها

                     شبان و این روزها

                                            بوده همیشه یا رش

                                                       این بخت سرکش.

 .....................                                 

 

           II.

 

 

برده بود

           مات ام

                     ازین همه ماتم.

                                       پشت به پشت و

                                                          دیگری

                                                              از پس یکی!

برخاست ناگه

                فریادم

                       از گلو- ته:

 

                          "چرخان 

                                  این زمان،

                                          پوچ و

                         این چرخینه جهان                             

                                     پوچینه ترهم...

                                           این هست نیست و

                                                  هستان ِ نیستنده شونده

                                           و باز هم

/ 0 نظر / 9 بازدید